Bestuur en Commissies

Organisatie
AV Daventria 1906 heeft zo’n 600 leden: actieve sporters en vrijwilligers die zich inzetten om de vele activiteiten in goede banen te leiden. Zonder de inzet van al deze enthousiaste mensen, zou het niet mogelijk zijn een bloeiende vereniging als Daventria draaiende te houden.

 

Algemene gegevens
KVK nummer :  08086626
Bankrekening:  NL73 RABO 0118 2574 55  t.n.v. A.V. Daventria 1906
Bezoek adres:  Borgelerdijk 2   7415 ZN Deventer
Postadres:        Kromhoutstraat 39   7425 AS Deventer

 

Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit de volgende leden. Binnen het bestuur vervullen zij allen een eigen rol. Op basis van deze rollen is er een taakgebied afgesproken waarbinnen één of meerdere commissies van de vereniging vallen. Dit maakt dat het betreffende bestuurslid ook aanspreekpunt is voor de betreffende commissie.

De rollen en taken zijn als volgt verdeeld:

Functie Naam Taakgebied
Voorzitter  Jeroen Oosterwegel  Vertegenwoordiging vereniging naar binnen en buiten, Beleidszaken
Penningmeester  Thomas de Vos Financiën, Subsidieprogramma’s 
Secretaris  Hans Blankestijn  Secretariaat, Ledenadministratie
Algemeen  Elleke Steenbergen  Baanatletiek, Wedstrijdorganisatie-commissie, Aangepast sporten, Bos- en vrouwenloopgroep 
Algemeen Jeroen Fanoy Interne organisatie, Clubhuisbeheer, Baanbeheer
Algemeen  Winand Lichtenberg Jeugdzaken, Jeugd Activiteiten Commissie
Algemeen Rob Snippe IJsselloop
Algemeen   Sponsoring,  PR & communicatie, 
Algemeen   Vertrouwenscontactpersonen,Trainingscoördinatie, Technische Commissie

De bestuursleden vervullen hun functie in opzet voor een periode van 3 jaar, waarna men kan worden herkozen. De bestuursleden zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).


Commissies
De vereniging kent diverse taakgebieden waarbinnen één of meerdere commissies vallen. Het bestuurslid voor het betreffende taakgebied is ook aanspreekpunt voor de betreffende commissie (zie onder Vereniging -> Organisatie -> Bestuur). 

 

Cross Commissie (Bunkercross)
De Cross Commissie heeft tot doel een volwaardige cross op niveau neer te zetten, met een uitdagend parcours, die met verschillende afstanden voor iedereen toegankelijk is. De Bunkercrosscommissie bestaant uit de volgende leden: Johan Kats, Bert Brendeke, Daphne Stroobants en Mirjam Timmermans. Ze zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

 

Jeugd Aktiviteiten Commissie (JAC)
De JAC heeft tot doel de betrokkenheid en binding onder de jeugd creëren door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en feesten, zoals de jaarlijkse organisatie van een Sinterklaasavond, disco en het jeugdkamp. De JAC bestaat uit de volgende leden: Gwendolyne Lammersen en Marcel Kunst. De JAC-leden zijn zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

 

Evenementen Commissie
De evenementen commissie heeft als doel, betrokkenheid met elkaar en binding met onze club voor alle Daventrianen te vergroten door middel het organiseren van bijv. de nieuwjaarsborrel, de vrijwilligersavond of een ander feest. De evenementencommissie bestaat uit: Leon Hans en Lotte van de Put. De evenementen commissie is bereikbaar via de secretaris; zie hiervoor het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

 

Recreatie Atletiek Commissie (RAC)
De loopsport in de vorm van recreatieve wegatletiek valt bij AV Daventria 1906 onder de verantwoordelijkheid van de Recreatie Atletiek Commissie (RAC). Het is een van de commissies die het bestuur van de AV Daventria 1906 bijstaan bij het uitvoeren van het beleid. Doelstelling van de RAC is de behartiging en begeleiding van de loopsport als onderdeel van de recreatie-atletiek in de ruimste zin van het woord. Onder recreatieve atletiekbeoefening van de loopsport verstaan we een atletiekvorm, waaraan een ieder – binnen een bepaald kader – op eigen wijze kan deelnemen. Om de doelstelling te bereiken neemt de RAC de volgende taken op zich:
• De begeleiding en behartiging van de “bosgroep”;
• Organiseren van lezingen voor het werven van leden;
• Geven van cursussen op allerlei gebied voor de leden, bijvoorbeeld de loopcursus voor beginners;
• Zorgdragen voor een adequate bezetting van trainers en begeleiders van de bosgroep;
• Ontplooien van initiatieven voor andere vormen van recreatieve atletiek;
• Initiatieven voor het organiseren van/bij wedstrijden en/of evenementen.

De RAC bestaat uit de volgende leden: Anton Stolte, Daphne, Stroobants, Albert Broekhoff, Joost Berends en Rudy Muller. De RAC-leden zijn zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft als doel om de atletiekvereniging AV Daventria 1906 zoveel mogelijk financiële en andere middelen te verschaffen door hiervoor particulieren, zowel bedrijven als personen, als sponsor te werven en te behouden en daarmee overeenkomsten op maat af te sluiten tot wederzijds voordeel. De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden: Ryan Boons (06-20618344), Jan Willem Broer (06-45594757), Martin Ververda (06-41112214) en Raymond Hassink (06-20833186). Je kunt hen ook bereiken via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

 

IJsselloop
De IJsselloop is bestuurlijk een aparte stichting en heeft tot doel het organiseren van de IJsselloop. Zie ook www.ijsselloop.nl : “De IJsselloop wil meer zijn dan een hardloopwedstrijd. Een keer per jaar toveren we de stad om in een sportief evenement voor jong en oud. We zijn er voor iedereen en meedoen is zeker zo belangrijk als winnen. Ook dit jaar maken we er weer een feestelijk stadsevenement van, voor alle deelnemers èn bezoekers.”
De IJsselloop is bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).  

 

Wedstrijd Organisatie Commisie (WOC)
De WOC organiseert alle baanatletiekwedstrijden van AV Daventria 1906. Jaarlijks worden er gemiddeld 5 baanwedstrijden georganiseerd. De WOC organiseert allerlei typen wedstrijden, waaronder competitiewedstrijden, stedenwedstrijden, werpdriekampen en clubkampioenschappen. De taken van de WOC zijn verdeeld in een aantal functies, zoals hieronder beschreven.

Contactgegevens Functie Taken
Daniëlle Koopman 06-44622638
Gertjan Lutgendorf
 Wedstrijdsecretaris Verwerking inschrijvingen
Klaarmaken startnummers en jurylijsten
Verwerking uitslagen
Nick Oppers Jurycoördinator  Regelen juryleden en wedstrijdofficials (wedstrijdleider, starter, scheidsrechter)
Organisatie jurycursussen
Thomas Thijs
Siebrand Zoethout
Algemeen lid Klaarzetten en opruimen materialen
Bestellen medailles
Promotie voor de wedstrijd
Verslaglegging na de wedstrijd
Allerlei hand- en spandiensten op wedstrijddag

De WOC-leden zijn te bereiken via: wocavdaventria@gmail.com

Geef een reactie